PitZtop: hospitalityconcept voor een verbonden samenleving:

Waarom

Wat

Hoe

Wie

Waarom

PitZtop is de naam van een uniek hospitalityconcept met als doel een duurzame, effectieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van het integratieproces in een sterk veranderde samenleving. Een  samenleving waar zich naast de in Nederland geboren en getogen burgers, nieuwe Nederlanders hebben gevestigd alsook burgers met een voorlopige verblijfsvergunning, die we statushouders noemen. En al deze mensen met verschillende culturele achtergronden, religies, normen en waarden, willen wonen, ontmoeten en werken in een veilige, verbindende, multiculturele samenleving. De praktijk van alle dag leert dat het realiseren van die wens, vriendelijk gezegd, moeizaam verloopt. Het integratieproces schuurt, wordt gekenmerkt door problemen, weerstanden. Deze situatie is vooral de laatste jaren negatief beïnvloed door de instroom van veel asielzoekers en vluchtelingen.

 

 

Terugkijkend in onze geschiedenis zien we dat Nederland onder meer ook door migratie groot is geworden. Vooral vanaf de Gouden Eeuw hebben veel migranten zich in ons land gevestigd. Uiteindelijk hebben deze migranten onze samenleving verrijkt, zowel economisch als cultureel.

 

 

Veel, heel veel rapporten zijn er uitgebracht over de integratieproblematiek. Zowel de landelijke als de lokale politiek is er permanent mee bezig en de samenleving zelf roert zich vaak heftig. Bij  deze begrijpelijke aandacht en commotie ligt de nadruk in vrijwel alle gevallen op de rol van de nieuwe burgers en de statushouders. Veel uitgevoerde en lopende integratieprojecten gaan ook meestal uit van de nieuwkomers. Zij vooral moeten zich aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden, aan de Nederlandse cultuur. De autochtone Nederlanders nemen hoegenaamd niet actief en positief deel aan dat integratieproces. Dat wil zeker niet zeggen dat men die ontmoeting niet zou willen. Men weet echter vaak niet hoe contact tot stand te brengen. De lokale overheid neemt af en toe pogingen daartoe, maar richt zich toch voornamelijk op zo efficiënt mogelijk helpen bij het voldoen aan de basisbehoeften van de nieuwe burgers: huisvesting, bijstand en de taal leren. De behoefte aan sociale contacten, communicatie met de lokale bevolking is voor de overheid geen primaire taak.

 

Van wij en zij samenleving

naar onze samenleving

 

Wat

Succesvolle integratie komt uit de samenleving. Precies dat is de insteek van het PitZtop hospitalityconcept, dat zich daarmee onderscheidt van andere concepten en projecten, die vrijwel alleen de statushouders als uitgangspunt nemen. Het PitZtop hospitalityconcept komt neer op het initiëren en faciliteren in de gemeenschap van een proces, dat opgezet en uitgebouwd wordt door alle groepen in de samenleving samen. Dus niet alleen door de statushouders, maar in samenwerking met alle burgers. Met als doel: van een wij en zij, naar een onze samenleving. Dan is de kans groot dat de statushouders kunnen landen in de gemeenschap en er een kansrijke sociaal-economische positie kunnen opbouwen.

 

Hoe

Het PitZtop Hospitalityconcept kent twee versies:

A. Een integraal, duurzaam hospitalityconcept op een centrale locatie met:

 • woonplekken voor nieuwe burgers en anderen, bijvoorbeeld studenten
 • hotelkamers
 • restaurant
 • openbare, publieke ruimte voor activiteiten, exposities etc.
 • ontmoetingsruimten voor bijeenkomsten, exposities etc.
 • ruimten voor start-ups en werkgelegenheid.

 

Functies en waarden van dit integrale PitZtop Hospitalityconcept:

Werken:

 • het grootste effect voor statushouders en de gemeenschap
 • maakt onafhankelijk, biedt vrijheid, geen bijstand meer
 • leidt tot persoonlijke ontwikkeling en groei voor de statushouder en de Nederlander
 • draagt bij en voegt waarde toe aan samenleving en individu
 • biedt nieuwe sociaal-maatschappelijke verbindingen
 • geeft positieve energie

 

Ontmoeten:

 • statushouders en burgers leren elkaar kennen op basis van overeenkomsten
 • bouwen samen verhalen en delen deze met anderen
 • vergroten hun netwerken en maken dat zichtbaar
 • leidt tot een verbetering van de samenhang in de gemeenschap
 • biedt kansen om gezamenlijke belangen en behoeften te ontdekken

 

Creëren:

 • samen activiteiten ontplooien
 • op basis van gelijkwaardigheid elkaar verrijken
 • nieuwe kansen initiëren
 • nieuwe, onverwachte mogelijkheden ontdekken
 • bouwen aan zelfontwikkeling voor alle deelnemers

 

Wonen:

 • een veilige plek
 • basis voor het opbouwen van een nieuw bestaan

 

Het PitZtop Hospitalityconcept is een organisch concept. Uit de ervaringen die worden opgedaan leren we samen en creëren we op basis van die kennis nieuwe activiteiten en mogelijkheden. De inrichting en het beheer van deze integrale PitZtoplocatie zijn geheel in handen van zowel statushouders als burgers uit de gemeenschap met een hospitalityachtergrond en horecaervaring. In deze PitZtop hospitalitylocatie vinden tal van activiteiten plaats, geïnitieerd door de samenwerkende statushouders en de gemeenschap met het PitZtopconsortium (zie kader) in een faciliterende en ondersteunende rol.

 

Werk en scholing hebben grootste effect

op nieuwe burgers en de samenleving

 

B. Een lokaal, kleinschalig, inspirerend hospitalityconcept in de nabijheid van nieuwe burgers

Ook dit concept helpt de nieuwe burgers om stappen te maken in het opbouwen van een nieuw leven en biedt de lokale gemeenschap de kans om de nieuwe burgers te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Deze kleinschalige versie heeft het karakter van de huiskamer. Een veilige, gastvrije omgeving, die zich uitstekend leent voor persoonlijke ontmoetingen. Onderzoeken tonen aan dat er in lokale gemeenschappen naast veel weerstanden zeker ook behoefte bestaat aan kennismaking met de nieuwe burgers. Het ontbreekt echter vaak aan ontmoetingspunten, die ook aantrekkelijk zijn voor de lokale bewoners. Men weet niet hoe in contact te komen met nieuwe burgers, hebben vaak nog nooit een nieuwe burger ontmoet, kennen hun verhalen nauwelijks, weten niet wat ze met hen gemeen hebben. Het  lokale PitZtop Hospitalityconcept biedt de mogelijkheid voor ontmoeting en kennismaking. Voor het delen van verhalen, die leiden tot sociale netwerken en als gevolg daarvan tot een betere landing van de nieuwe burgers in de samenleving.

 

Functie en waarde van dit lokale PitZtop Hospitalityconcept zitten vooral in de ontmoetingen. Samen activiteiten organiseren, die plaats vinden tijdens regelmatige thematische bijeenkomsten met maximaal 30 deelnemers. Ook bij dit kleinschalige concept geldt dat de organisatie van de bijeenkomsten in handen ligt van de statushouders en de bestaande lokale bevolking. Gemeenten alsook het PitZtop consortium ondersteunen en faciliteren.

 

In deze lokale hospitalitylocatie kunnen heel goed ook inburgeringsactiviteiten plaatsvinden, zoals taallessen en talentenscans voor statushouders. Met deze scans worden de talenten, vaardigheden en drijfveren in kaart gebracht. De uitkomsten van deze scans kunnen gebruikt worden bij contacten met potentiële werkgevers.

 

Als je meer hebt dan echt nodig,

zet dan een grotere tafel,

in plaats van een hoger hek

 

Wie

Het PitZtop hospitalityconcept wordt gedragen door een breed aantal expertises en professionals, verenigd in een consortium:

Hotelschool Den Haag, Campus Amsterdam: inrichten van een professioneel hospitalitycentrum, opleidingen en kwaliteitsbewaking

Hospitality-Support Group: all-in dienstverlener personele ondersteuning recreatie en horeca: onder meer expertise selectie en werving personeel

Deerns  Engineering en INBO Architecten: ontwerpen en bouwen van een aantrekkelijke locatie

Andersson Elffers Felix: analyseren problemen, aandragen oplossingen, kosten/baten analyses

Maddi Deeb en Moe Al-Masri: marketing-expert en student hotelschool

The Look Company: management, bedrijfsvoering, organisatie, strategie, fondsenwerving

“PitZtop gaat over het verbinden van maatschappelijke uitdagingen, het in hun kracht zetten van nieuwkomers, echte duurzaamheid en de wens voor een inspirerende gebouwde omgeving.”

 

Marten Valk, adviseur bouwfysica en innovatie Deerns.

Postadres

Zuidwerflaan 5

2594 CW Den Haag

Bezoekadres

Pruisenweg 55

2595 AN Den Haag

070 374 0000

 initiator,  bestuurder

Louk Burgers

0646777373

 louk.burgers@pitZtop.eu

conceptmanager

Emmylou Aben

0641321728

emmylou.aben@pitZtop.eu